Kluis

Construit en 1487 par Nicolas de Yucht, l’hospice des « Cinq plaies du Christ » avait comme mission d’offrir l’habitat à 5 nécessiteux originaires tous de Nede-over-Heembeek.  Ceux-ci,  en échange offraient quelques prières (mais en contrepartie devaient respecter un règlement très strict).

Vers 1855, l’hospice change de nom et devient « PETITS FRERES ».

 Cette fois les cinq enclaves sont réparties de telle manière : 3 enclaves pour les indulgents, une quatrième transformée en prison et la cinquième en morgue.

Restauré à l’initiative de M. de Ro en 1896 suivant le gout « romantique », le Kluis servira aussi de première bibliothèque publique de Neder-over-Heembeek. Il sera restauré une seconde fois par la Ville de Bruxelles dans les années 60.

Il pourrait servir de mémoire collective pour les Heembeekois et ses habitants. Mais aussi,  servir également d’entrée à l’Atrium TESLA, en mémoire du savant bien connu.

Un appel aux dons (livres, photos, lithos, tableaux, …) est déjà en place pour ce faire, exposition sur l’histoire du château et la vie qu’il y avait dans la région.

Het gasthuis « De vijf wonden van Christus » werd in 1487 gebouwd door Nicolas de Yucht en had tot taak onderdak te bieden aan 5 behoeftigen, allen afkomstig uit Neder-over-Heembeek.  In ruil daarvoor offerden zij een paar gebeden (maar moesten in ruil daarvoor  zeer strikte regels naleven).

Rond 1855 veranderde het gasthuis zijn naam in « KLEINE BROERS ».

 Deze keer waren de vijf enclaves zo verdeeld : 3 enclaves voor de bekeerlingen, een vierde werd een gevangenis en de vijfde een mortuarium.

Gerestaureerd op initiatief van de heer de Ro in 1896 volgens de « romantische » smaak, zal de Kluis ook dienst doen als eerste openbare bibliotheek van Neder-over-Heembeek. Het werd een tweede maal gerestaureerd door de Stad Brussel in de jaren 1960.

Het zou kunnen dienen als collectief geheugen voor de Heembeekenaren Maar ook om als ingang te dienen voor het TESLA Atrium, ter nagedachtenis van de bekende wetenschapper.

Hiervoor is reeds een oproep tot schenkingen (boeken, foto’s, litho’s, schilderijen, …) geplaatst, tentoonstelling over de geschiedenis van het kasteel en het leven in de streek.