Les Jardins – De Tuinen

Hormis quelques photos, nulle trace de ce magnifique temple dédié aux chevaux, ni aux écuries n’a été retrouvée, à l’exception d’un vestige de la tour du bâtiment sur la droite.

Seule reste intacte la grandeur de ce qu’il fût autrefois. Mais nous pouvons imaginer l’ampleur de l’édifice. Des serres aussi grandes et spacieuses que celles de Laeken constituaient l’ensemble de l’édifice.

Malgré le fait que le parc ait perdu 60% de sa superficie, il n’est pas impossible de lui rendre sa superbe. Il suffit de regarder le parc Josaphat pour se rendre compte de la possibilité qu’un parc public bien entretenu et prouver que ce dernier pourrait constituer la vitrine d’une commune volontaire.

Des jardins à thèmes : Jardin à la française, jardin à l’anglaise, jardin japonais, jardin à l’orientale. Le parc dispose de suffisamment de zones différentes que pour y introduire des zones à thèmes. Il est également possible d’égailler les sous-bois, en y plantant des muguets (nom d’une rue d’en face), des fleurs des elfes, jacinthes et des iris (symbole de Bruxelles) en lieu et place de mauvaises herbes.

Rendons force à Dame nature en donnant un sentiment de bien-être et de sécurité par la même occasion.

Embellissement et entretien rendent un sentiment de sécurité.

Il faut créer de la grandeur. Sans grandeur, pas de fierté, ni d’identité Bruxelloise. Sans un entretien correct du parc, le ressenti de sécurité ne pourra être présent.

Il vaut mieux entretenir le parc, ainsi les usagers seront plus respectueux.

C’est quelque chose que nous devons tous comprendre.

Un gardien-jardinier serait le garant du parc Meudon.

Afgezien van enkele foto’s is er geen spoor meer te vinden van deze prachtige tempel gewijd aan paarden of van de stallen, behalve een overblijfsel van de toren van het gebouw aan de rechterkant.

Alleen de grootsheid van wat ooit was, blijft intact. Maar we kunnen ons de grootte van het gebouw voorstellen. Serres zo groot en ruim als die in Laken vormden het hele gebouw.

Ondanks het feit dat het park 60% van zijn oppervlakte heeft verloren, is het niet onmogelijk de schoonheid ervan te herstellen. Men behoeft slechts naar het Josaphatpark te kijken om de mogelijkheid van een goed onderhouden openbaar park te zien en te bewijzen dat het het uitstalraam van een hulpvaardige gemeente zou kunnen zijn.

Thematuinen : Franse tuin, Engelse tuin, Japanse tuin, Oosterse tuin. Het park heeft genoeg verschillende gebieden om themagebieden in te voeren. Het is ook mogelijk het kreupelhout op te fleuren door in plaats van onkruid lelietjes-van-dalen (niet uit een straat aan de overkant), elfenbloemen, hyacinten en irissen (symbool van Brussel) te planten.

Laten we kracht geven aan Moeder Natuur en tegelijkertijd een gevoel van welzijn en veiligheid geven.

Verfraaiing en onderhoud geven een gevoel van veiligheid.

We moeten grootsheid creëren. Zonder grandeur is er geen trots en identiteit in Brussel. Zonder goed onderhoud van het park, zal het gevoel van veiligheid niet aanwezig zijn.

Het is beter om het park te onderhouden, zodat de gebruikers respectvoller zullen zijn.

Dit is iets wat we allemaal moeten begrijpen.

Een conciërge-tuinman zou garant staan voor het Meudonpark.