Pavillons / Paviljoentjes

Pavillons / Paviljoentjes

Il est évident ici que le lien d’accès entre les pavillons et le parc Meudon doit retrouver son origine. Avec quelques remaniements il est plus que possible de recréer cela.
Effectivement la rénovation des pavillons classés, une révision de la rue de Meudon, l’exploitation du kluis accompagné de sa tour romane, ainsi qu’une rénovation complète de la villa Servaes en ruine, qui se ferait sur base des jardins d’hiver du château Meudon, suivi de quelques aménagements, tout cela contribuerait à la renaissance du parc, avec ses nouveaux attraits, il retrouverait son prestige d’antan.
Bien qu’il soit prévu dans le masterplan du port de Bruxelles à l’horizon 2030 d’une rénovation des pavillons, du réaménagement de la rue de Meudon et d’un parking de 150 places, il est de bon ton de revenir sur le sujet.
Monuments classés par la Région de Bruxelles-Capitale en 2011. Les pavillons
sont un des derniers véritables vestiges du château Meudon.
Ils furent érigés entre 1756 et 1774.
Le pavillon de droite s’est effondré en 2017.
Plusieurs projets ont été évoqués pour la rénovation et la réhabilitation de ceux-ci, comme une billetterie en point info touristique pour le parc, promotionner Neder-over-Heembeek et Bruxelles Ville, le tout complété par une boutique de produits artisanaux régionaux.
Seront plus complémentaires au Brussels Cruise terminal qui annonce 35.000 visiteurs par an.
Soucieux de redonner vie à une partie du patrimoine qui tient tant à cœur aux bruxellois. Voici un bel exemple de réhabilitation.

Het ligt hier voor de hand dat het verband tussen de paviljoentjes en het
Meudonpark terug zijn oorsprong moet vinden. Met een paar simpele
aanpassingen moet dit mogelijk zijn.
Inderdaad de renovatie van de geklasseerde paviljoentjes, een herziening
van de Meudonstraat, de uitbating van de kluis vergezeld van zijn romaanse
toren, evenals een volledige renovatie van de Villa Servaes die nu een ruïne
is, die zou gebeuren door middel van de winter tuinen van het Meudon
kasteel, aangepast met enkele verbeteringen, dit alles zou bijdragen aan de
wedergeboorte van het park, met zijn nieuwe attracties en het zou zijn
vroegere prestige terugkrijgen.
Hoewel het masterplan voor de haven van Brussel voor 2030 voorziet in een
renovatie van de paviljoentjes, de heraanleg van de Meudonstraat en een
parking voor 150 plaatsen, is het een goed idee om op het onderwerp terug
te komen.
De monumenten zijn in 2011 geklasseerd door het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. De paviljoentjes zijn de laatste echte overblijfselen van het Meudon
kasteel.
Ze werden gebouwd tussen 1756 en 1774.
Het rechter paviljoen stortte in 2017 in.
Er zijn verschillende projecten genoemd voor de renovatie herbruik ervan,
zoals een loket, toeristisch infopunt, van het park, promotie van Neder-overHeembeek en Brussel-Stad, dit allemaal aangevuld met een winkeltje met
regionaal handwerk.
Het zou een mooie aanvulling zijn bij de Brussels Cruise terminal
die 35.000 bezoekers per jaar aankondigt.
Als u een deel van het erfgoed dat de Brusselaars zo dierbaar is, nieuw leven
in wil blazen is hier is een mooi voorbeeld van hernieuwde invulling.