Source d’eau – Waterbronnen

1) Source à l‘angle de la rue de Meudon et la rue du Ramier

sous la nouvelle construction Ransbeek-Meudon. Son eau s‘écoule ensuite le long de la rue de Meudon et à ciel ouvert jusqu’aux égouts.

2) Source du Marly,

 cette source contribuait à la production de la bière du même nom.

3) Sources parc Meudon, des sources émergent çà et là de terre et du pied d’enrochements artificiels, au sein de cet espace vert de 7 hectares.

N° 2/3via site coordination Senne, n° 1 recherche perso.

L’eau qui coule n’est autre que de l’eau de source qui se dirige vers les égouts ou le canal. Nous pensons qu’il serait plus judicieux de la récupérer et de l’utiliser à la contribution de  l’arrosage, des fontaines ainsi  qu’aux entretiens du parc Meudon.

Remontons ensuite la « rue du Ramier », autrefois appelée « rue de l’Eau » jusqu’au début des années 20.

Une partie de cette cascade subsiste encore aujourd’hui.

Pourquoi ne pas la mettre à jour, afin de lui  rendre sa fonction, même si celle-ci  a perdu un peu de sa superbe.

1) Bron op de hoek van de Meudonstraat en de Bosduifstraat

onder het nieuwe Ransbeek-Meudon gebouw. Het water stroomt dan langs de Meudonstraat en in de open lucht naar de riolen.

2) Marlybron, deze bron droeg bij aan de productie van het bier met dezelfde naam.

3) Bronnen in het Meudonpark,

In deze groene ruimte van 7 hectare ontspringen hier en daar bronnen uit de grond en uit de voet van de kunstmatige richels.

Nr. 2/3 via sitecoördinatie Zenne, nr. 1 persoonlijk onderzoek.

Het water dat er stroomt is niets anders dan bronwater dat naar de riolering of het kanaal vloeit.

Het lijkt ons verstandiger dit te recupereren en te gebruiken voor de besproeiing, de fonteinen en het onderhoud van het Meudonpark.

Laten we de Bosduifstraat opgaan, die vroeger « Waterstraat » heette tot het begin van de jaren ’20.

Slechts een deel van deze waterval is vandaag de dag nog overgebleven.

Waarom het niet herstellen, om het zijn functie terug te geven, ook al heeft het wat van zijn schoonheid verloren.