Chemins et Jardins – Ou le Brussels Sky Muséum / Wegen en Tuinen – Ofwel het Brussels Sky Muséum

Chemins / Wegen

Avec les chemins refait afin de donner un accès plus facile aux personnes à mobilité réduite, il y a plein de maison de repos dans les environs également, ils pourront tout comme les badauds profiter du Brussels Sky Muséum.
Chemins ou venelles à qui nous pourrions donner les noms ayant un lien avec le château Meudon comme par exemple les anciens propriétaires du château de Meudon comme les «de Ro», Vaxelaire et Stallaerts descendent de cette illustre famille de notaires, bourgmestre de Neder-over-Heembeek, sénateur et bien d’autres encore.
A l’ère de cette période écologique un recyclage pour la nature, nous nous sommes dit pourquoi ne pas faire la même chose avec le patrimoine, et cumuler un tas d’opportunités qui s’offrent à nous, à vous.
Dans l’expectative de la réhabilitation du parc Meudon, le souhait ici serait d’y faire le Brussels Sky Muséum (BSM). En effet bon nombre de monuments disparus de Bruxelles sont en attente d’une seconde vie en lieu et place d’une mort certaine dans des dépôts ici et là. Grâce à ce travail collégial nous espérons créer un regard neuf en voulant proposer un nouveau pôle d’attraction sur Neder-over-Heembeek tout en cumulant la bienveillance, la culture et l’alternative écoresponsable.
Le but d’aujourd’hui n’est pas de juger le pourquoi de la situation. Le but est simplement d’essayer, tous ensemble, de sauver ce qui peut l’être encore en créant le Brussels Sky Muséum (BSM).
La volonté ici n’est pas de remettre en état, mais d’y faire un nettoyage le plus approprié sur les vestiges restants avant une installation définitive dans le parc Meudon complémenté d’expositions saisonnières.
Cela sera l’occasion d’un recyclage profond du patrimoine bruxellois permettant la création d’un nouveau pôle d’attraction pour accueillir et redonner l’envie aux habitants de Neder-over-Heembeek et à nos anciens de revenir s’y balader et prendre une consommation dans des jardins d’hiver remis aux goûts du jour.

Accueil également des 35.000 touristes attendus au Brussels Cruise Terminal qui aurait une vitrine de Bruxelles.
Jonché ici et là de colonnes Morris. Nous remercions JCDecaux qui offre déjà dans un premier temps 2 colonnes Morris, celles-ci permettraient de mettre en évidence quelques statues. Une fois placées à l’intérieur de celles-ci, elles seront en sécurité et à l’abri des intempéries tout le long des chemins.

Gemakkelijker toegang verlenen aan personen met een beperkte mobiliteit door de wegen terug aan te leggen. Er zijn meerdere woon-zorg centra in de buurt. Ze zouden net als andere bezoekers kunnen profiteren van het Brussels Sky Muséum.
We kunnen namen geven aan de wegen en de steegjes die iets te maken hebben met het Meudon kasteel. Bijvoorbeeld de vroegere eigenaars zoals «de Ro», Vaxelaire et Stallaerts afstammelingen van deze illustere familie van notarissen, burgemeester van Neder-over-Heembeek, senator en ook nog anderen.
In een ecologisch tijdperk en de aandacht voor de natuur dachten we waarom niet hetzelfde doen met ons erfgoed. Wij voor u hebben veel mogelijkheden verzameld.
In de hoop het Meudon park te herwaarderen wensen we het Brussels Sky Muséum (BSM) te creëren. Veel verdwenen monumenten uit Brussel staan te wachten op een nieuw leven in dépots verspreid over Brussel. Dankzij dit collegiaal onderzoek hopen we een nieuwe kijk te creëren en u een nieuw attractiepark in Neder-over-Heembeek voor te stellen rekening houdend met de cultuur en het ecologisch bewust alternatief.
Vandaag willen we niet het waarom van de huidige situatie beoordelen.
We willen enkel simpelweg samen proberen een oplossing te vinden om te redden wat er nog te redden valt en om het Brussels Sky Muséum (BSM) te creëren.
Het is zeker niet de bedoeling om alles in de oorspronkelijke staat te herstellen maar om de restanten op te kuisen alvorens ze over te brengen naar het Meudon park en te vervoegen bij de tijdelijke tentoonstellingen.
Het is zeker niet de bedoeling om alles in de oorspronkelijke staat te herstellen maar om de restanten op te kuisen alvorens ze over te brengen naar het Meudon park en te vervoegen bij de tijdelijke tentoonstellingen.
Het zal een gelegenheid zijn om het gerecycleerde Brusselse erfgoed in kaart te brengen in een nieuw attractie park om de bewoners van Neder-over-Heembeek terug aan te moedigen om terug te komen wandelen en een versnapering te nemen in de wintertuin.

We verwelkomen ook de 35.000 toeristen van de Brussels Cruise Terminal die een blik op het Brusselse Erfgoed kunnen werpen.
We wensen dan ook het gerecycleerde monumenten te beschermen met zuilen en bedanken JCDecaux die in eerste instantie al 2 Morris-zuilen aanbiedt. Deze zouden het mogelijk maken om enkele beelden uit te lichten.
Als ze er eenmaal geplaatst zijn langs de paden zijn ze veilig en beschut tegen het weer.


Jardins / Tuinen

Malgré le fait que le parc ait perdu 60% de sa superficie, il n’est pas impossible de lui rendre sa superbe. Il suffit de regarder le parc Léopold ou le parc Josaphat pour se rendre compte de la possibilité qu’un parc public bien entretenu et prouver que ce dernier pourrait constituer la vitrine d’une commune volontaire.
Le parc pourrait être un mélange de jardins d’origines différentes. L’art de l’horticulture en version à la française, anglaise, orientale voire japonisante.
Même à coût réduit il est plus que faisable de s’imprégner des nuances au cours d’une balade à Meudon.
Le parc dispose de suffisamment de zones différentes que pour y introduire des zones à thèmes, rendons force à Dame nature en donnant un sentiment de bien-être et de sécurité par la même occasion.

Het park is 60% van zijn oppervlakte verloren, maar het is zeker niet onmogelijk
het prachtig te maken. Het volstaat om naar het Leopold park of het Josaphat park te kijken om de mogelijkheden te zien van een openbaar park dat goed onderhouden is en dat dit park het uithangbord kan zijn van een welwillende gemeente.
Het kan een combinatie zijn van verschillende oorsprong. De kunst van de Franse, Engelse, Oosterse (Japanse) tuinbouw valt te combineren. Zelfs met een minimum aan kosten kan met zekere nuances creëren langs de paden op een wandeling in het Meudon Park.
Het park biedt genoeg verschillende zones om thema plekjes te creëren. Laat
de natuur haar werk doen en geef tegelijkertijd het welzijns- en veiligheidsgevoel terug.


L’art de l’horticulture en version à la française, anglaise, orientale voire japonisante / Tuinbouwkunst op zijn Frans, Engels of oosters (Japans)

Plan d’eau / Water Plan

Tout en limitant les frais en faisant seulement rendre forme et remettre le plan d’eau comme à l’origine. Une fontaine en jet renforcerait une impression relaxante dès le début de la balade.

Om hoge kosten te vermijden moet het water enkel in zijn oorspronkelijke vorm hersteld worden. Een fontein met waterstraal versterkt het relaxerende gevoel bij het begin van de wandeling.

Zone jardin japonais / Japanse tuin zone

Tout en limitant les frais en faisant seulement un Torii (porte japonaise), il serait possible de rendre une seconde vie à une des fontaines 58 au milieu de la pelouse, et récupérer les balustrades également en pierre bleue qui sont à Haren. Quelques plantes typiques, et l’ambiance est assurée pour un lieu de zénitude.

Om de kosten weerom te beperken, simpelweg een Japanse poort plaatsen een Torii, en een tweede leven geven aan één van de fonteinen 58 in het midden van het grasperk en daarnaast ook de balustrades in blauwe steen recupereren die in het depot Haren staan te verkommeren. Enkele typische planten bijvoegen en de sfeer is verzekerd voor een rustige zen plek.

Zone jardin à la française / Franse tuin zone

Tout en limitant les frais en faisant seulement traçage au sol avec un recouvrement recyclé en trompe-l’œil qui donne l’impression d’un jardin à la française. Quelques plantes typiques, et l’ambiance est assurée pour un lieu typiquement à la française.

Om onze zuinigheid door te zetten kunnen we de bodem bedekken met gerecycleerd, een gezichtsbedrog die het gevoel geeft van een Franse tuin. Enkele typische planten
toevoegen en we krijgen de typische Franse sfeer die we willen oproepen.

Zone jardin oriental / De Oosterse tuin zone

Tout en limitant les frais en faisant seulement une ou plusieurs fresques en mosaïque donnerait un rendu parfait. Quelques plantes typiques, et l’ambiance est assurée pour un lieu vous transportant Moyen-Orient.

Om kosten te vermijden simpelweg enkele mozaïek fresco’s plaatsen. Typische planten laten u dromen van een reis naar het Midden-Oosten.

Venelles / Wegen

Tout au long des venelles, des panneaux greffés de QR code ci et là donneraient des notes explicatives et didactiques, sur l’histoire de Meudon, de Neder-over-Heembeek voire sur le passé industriel du canal. Sans oublier des reproductions d’œuvres sur bâches dans le bas du parc avec une rotation saisonnière.

Overal langs de wegen en paden zouden panelen met hier en daar QR-codes verhelderende en didactische aantekeningen geven over de geschiedenis van Meudon, Neder-over-Heembeek en zelfs over het industriële verleden van het kanaal. Ook stellen we reproducties van kunstwerken over Neder-over-Heembeek voor, op grote dekzeilen, op
panden voorgesteld onderaan het park. Deze kunnen wisselen afhankelijk van het seizoen.